ขอปฏิเสธความรับผิดชอบ

ประกาศทางกฎหมายต่าง ๆ มีผลบังคับใช้กับเนื้อหาทั้งหมดภายใต้ ชื่อโดเมน www.jetsolution.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ” เว็บไซต์ ” ) ข้อมูลและการให้บริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ข้างต้น และผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ใช้ และเจ็ทโซลูชั่น ทุก ๆ ท่านที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้ ควรอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง ก่อนที่จะใช้ เว็บไซต์: ข้อมูล ข่าวสาร และเนื้อหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ที่นำเสนอโดยเจ็ทโซลูชั่น เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ที่ อ่านเนื้อหาใด ๆ ดาวน์โหลดเอกสารใด ๆ ก็ตามจากเว็บไซต์ หรือใช้ ข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ นั่นเท่ากับว่า คุณเห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อความเหล่านี้ ข้อความเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและเจ็ทโซลูชั่น ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตาม ข้อความเหล่านี้ โปรดกรุณาอย่าใช้เว็บไซต์ เจ็ทโซลูชั่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะต่ออายุ ข้อความ ต่อไปนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และข้อความที่ต่ออายุเหล่านี้ ก็ยังคงมีผลผูกพันใช้บังคับได้กับคุณ

คำชี้แจงสิทธิ

เจ็ทโซลูชั่นมีความยินดี และคืนความเป็นเจ้าของ, ลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ ด้านข้อมูล, ข่าวสาร, การออกแบบเลย์เอาท์, รูปแบบ, การดำเนินการ, เสียง, ขั้นตอนการดำเนินการ และเนื้อหาอื่น ๆ ของเว็บไซต์, สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง โดยหลักการทั่วไป ของกฎหมายแพ่งของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง , กฎหมายลิขสิทธิ์ของเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การละเมิด ใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิ ดังกล่าวอาจ นำไปสู่การดำเนินการทางพลเรือน ฝ่ายปกครอง หรือหนี้สินทางอาญา

ข้อยกเว้น

เราได้พยายามอย่างถึงที่สุดในการตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์ แต่ไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง, การตรงเวลา, ความสมบูรณ์ตาม กฏหมาย, ความมีเสถียรภาพ, ความพร้อมใช้งานที่ไม่ใช่การละเมิดในสิทธิของผู้อื่น และเนื้อหาที่มีความคล้ายคลึงกัน เราไม่ได้รับประกันความมีเสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์, การเข้ามา, การอ่าน, การคัดลอกและการใช้เว็บไซต์ในเวลาใด ๆ ก็ตาม ความถูกต้อง, หรือความสมบูรณ์ของคำพูด, แผนภาพ, วัสดุ, ลิ้งค์ต่าง ๆ , รายละเอียด, การนำเสนอหรือเรื่องอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือ เนื้อหาของเว็บไซต์ที่ปราศจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์, คัดลอก หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ป้อนเข้ามา “เว็บไซต์ของผู้ประกอบการ” อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบกับคุณ แต่ไม่ได้รับประกันว่ามันจะมีการต่ออายุ เนื้อหาในเวลาที่เหมาะสม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเนื้อหา หรือที่จะให้มีการแจ้งให้คุณ เมื่อเนื้อหามีการต่ออายุ ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม เว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดทาง กฎหมายใด ๆ สำหรับความเสียหายทางตรงทางอ้อมหรือโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เกิดกับบุคคลที่สาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียกำไร, ข้อมูลสูญหาย, ทรัพย์สินเสียหายและการสูญเสียอื่น ๆ ) เนื่องจากการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ หรือความล้มเหลวในการเข้าเว็บไซต์ ไม่ว่าคดีสัญญาคดีละเมิดหรือเหตุผลคดีอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ เว็บไซต์อาจมีบรรจุลิ๊งค์ หรือข้อมูลอ้างอิงที่ได้รับการเก็บรักษาไว้โดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ลิ๊งค์เหล่านี้เป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้ ข้อมูลบางอย่างและใบเสนอราคาจะได้รับการนำเสนอต่างหากให้กับคู่ค้าของเรา เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เราลงลิ๊งค์ไว้ หากผู้ใช้ตัดสินใจในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจากลิํงค์ที่มีไว้เว็บไซด์ของเรา ผู้ใช้ต้องยอมรับความเสี่ยงทีอาจจะเกิดขึ้นเอง และแบกรับหนี้สินทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เข้าใช้ลิ๊งค์ของบุคคลที่สามและการอ้างอิงต่าง ๆ ด้วย

การคุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่มีอยู่จำนวนมากของเรา เราจะไม่เก็บ ข้อมูลของผู้ใช้โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน เราสัญญาที่จะไม่เปิดเผย ที่อยู่อีเมลล์ ข้อมูล และที่อยู่ของผู้ใช้ให้ก้บบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ก่อน

อื่น ๆ

คดีหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจาก หรือในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ อยู่ภายใต้ กฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเด็นต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อความ ปฏิเสธความรับผิดชอบ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคนั้น ๆ ถ้า ปฏิเสธความรับผิดชอบขัดแย้งกับกฎหมาย และกฎระเบียบในภูมิภาคนั้น ในเวลาต่อมา จะยังผลใช้ได้อยู่ ถ้าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงทำให้ ข้อความใด ๆ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นไม่มีผลบังคับใช้ ฝ่ายต่าง ๆ จะยอมรับว่าเจ็ทโซลูชั่น เปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นข้างต้น